3 Rebiü'l-Evvel 1439
22.11.2017

Detaylı Arama :


Kur'an-ı Kerim de : [ Arama İpucu ]
ANA SAYFA  |  İNİŞ SIRASI |  KUR'AN SIRASI |  ALFABETİK |  FİHRİST  |  ARAMA  |  PROGRAMLAR  |  YARDIM
 
[92.SÛRE * LEYL SÛRESİ * 21 AYET] - [93.SÛRE * DUHÂ SÛRESİ * 11 AYET]
[DİL : TÜRKÇE] - [595.SAYFA] - [30.CÜZ] - [SAYFADAKİ AYET : 24]
  TÜRKÇE     ARAPÇA  
Âyet No Anlamı Detay
92.SÛRE - LEYL SÛRESİ
Bismillâhirrahmânirrahîm
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah(cc)'ın adıyla !

İniş Yeri : Mekke | Ayet Sayısı : 21
1 (Karanlýðý ile etrafý) bürüyüp örttüðü zaman geceye, İncele
2 Açýlýp aðardýðý vakit gündüze, İncele
3 Erkeði ve diþiyi yaratana yemin ederim ki, İncele
4 Sizin iþleriniz baþka baþkadýr. İncele
5 Artýk kim verir ve sakýnýrsa, İncele
6 Ve en güzeli de tasdik ederse, İncele
7 Biz de onu en kolaya hazýrlarýz (onda baþarýlý kýlarýz). İncele
8 Kim cimrilik eder, kendini müstaðnî sayar, İncele
9 Ve en güzeli de yalanlarsa, İncele
10 Biz de onu en zora hazýrlarýz. İncele
11 Düþtüðü zaman da malý kendisine hiç fayda vermez. İncele
12 Doðru yolu göstermek bize aittir. İncele
13 Þüphesiz âhiret de dünyâ da bizimdir. İncele
14 (Ey insanlar!) Alev alev yanan bir ateþle sizi uyardým. İncele
15 O ateþe, ancak kötü olan girer. İncele
16 Öyle kötü ki, yalanlayýp ve yüz çevirmiþtir. İncele
17 En çok korunan ise ondan (ateþten) uzak tutulur. İncele
18 O ki ,Allah yolunda malýný verir, temizlenir. İncele
19 Onun nezdinde hiçbir kimseye ait þükranla karþýlanacak bir nîmet yoktur. İncele
20 O ancak Yüce Rabbinin rýzâsýný aramak için verir. İncele
21 Ve o (buna kavuþarak) hoþnut olacaktir. İncele
93.SÛRE - DUHÂ SÛRESİ
Bismillâhirrahmânirrahîm
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah(cc)'ın adıyla !

İniş Yeri : Mekke | Ayet Sayısı : 11
1 Andolsun kuþluk vaktine İncele
2 Ve sükûna erdiðinde geceye ki, İncele
3 Rabbin seni býrakmadý ve sana darýlmadý. İncele

Önceki Sayfa (594) Sonraki Sayfa (596)


Bilgiler Rabbimiz A’raf Sûresinin 204. ayetinde mealen “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” buyurmaktadır.

Bazı Hadis-i Şerifler:
“Kim Kur’an-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir. Lam bir harftir, mim de bir harftir.” (Tirmizî, Fezailü’l-Kur’an, 16)

“Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.” (Buharî, Tevhid, 52; Müslim, Müsafirîn, 243).

Kur'an okuyan kimse, bunamaz. [Tirmizi]

Kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar. [Buhari]

Kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur'an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar. [Darimi]

Her gece on âyet okuyan, gafillerden sayılmaz. [Hakim]

Kur'an okuyun! Kıyamette size şefaat eder. [Müslim]

Kim bir âyet öğrenirse, kıyamette onun için nur olur. [Darimi]

Bir âyet öğrenmek, yüz rekat [nafile] namaz kılmaktan daha iyidir. [İ. Mace]

Kur'andan bir âyet dinleyen sayısız çok sevaba kavuşur. [İ.Ahmed]

Kur'anı öğrenip gece-gündüz okuyana imrenmek gerekir. [Müslim]

Kur'an okuyanla dinleyen, sevapta ortaktır. [Deylemi]

İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur'an okuyandır. [Deylemi]

Kur'an-ı kerim okuyup, ezberleyen, helalini helal, haramını haram bilen, Cennete girer. Ayrıca [müslüman] akrabasından, hepsi de Cehennemlik olan on kişiye şefaat edip, onları Cehennemden kurtarır. [Tirmizi]

İmâm-ı Ahmed bin Hanbel hazretleri buyuruyor ki:
“Ma’nâsını anlayarak da, anlamayarak da Kur’ân-ı Kerîm okuyan Cenâb-ı Hakkın rızâsına kavuşur.”

 


 
Kaynaklar | Copyright ©2005-2017 Islamiyet.gen.tr | İletişim