3 Rebiü'l-Evvel 1439
22.11.2017

Detaylı Arama :


Kur'an-ı Kerim de : [ Arama İpucu ]
ANA SAYFA  |  İNİŞ SIRASI |  KUR'AN SIRASI |  ALFABETİK |  FİHRİST  |  ARAMA  |  PROGRAMLAR  |  YARDIM
 
[17.SÛRE * İSRÂ SÛRESİ * 111 AYET] - [18.SÛRE * KEHF SÛRESİ * 110 AYET]
[DİL : TÜRKÇE] - [292.SAYFA] - [15.CÜZ] - [SAYFADAKİ AYET : 11]
  TÜRKÇE     ARAPÇA  
Âyet No Anlamı Detay
105 Biz Kur'an'ý hak olarak indirdik; o da hakký getirdi. Seni de ancak müjdeleyici ve uyarýcý olarak gönderdik. İncele
106 Biz onu, Kur'an olarak, insanlara dura dura okuyasýn diye (âyet âyet, sûre sûre) ayýrdýk; ve onu peyderpey (yavaþ yavaþ,bölüm bölüm) indirdik. İncele
107 De ki: Siz ona ister inanýn, ister inanmayýn; þu bir gerçek ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere o (Kur'an) okununca, derhal yüz üstü secdeye kapanýrlar. İncele

(Secde Âyeti)
108 Ve derlerdi ki: Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizin vâdi mutlaka yerine getirilir. İncele
109 Aðlayarak yüz üstü yere kapanýrlar. (Kur'an okumak) onlarýn saygýsýný arttýrýr. İncele
110 De ki: "Ýþter Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'na hastýr." Namazýnda yüksek sesle okuma; onda sesini fazla da kýsma; ikisinin arasý bir yol tut. İncele
111 "Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortaðý bulunmayan, âcizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacý olmayan Allah'a hamdederim" de ve tekbir getirerek O'nun þânýný yücelt! İncele
18.SÛRE - KEHF SÛRESİ
Bismillâhirrahmânirrahîm
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah(cc)'ın adıyla !

İniş Yeri : Mekke (28.ayet Medine) | Ayet Sayısı : 110
1 Hamd olsun Allah'a ki kulu (Muhammed'e), Kitab 'ý indirdi ve ona hiçbir eðrilik koymadý. İncele
2 Onu dosdoðru (bir Kitab) olarak indirdi ki katýndan gelecek þiddetli azâba karþý (insanlarý) uyarmak ve yararlý iþler yapan mü'minlere kendileri için güzel mükâfat bulunduðunu müjdelemek için. İncele
3 Onlar orada ebedî kalacaklarlardýr. İncele
4 Ve "Allah evlât edindi" diyenleri de uyarmak için. İncele

Önceki Sayfa (291) Sonraki Sayfa (293)


Bilgiler Rabbimiz A’raf Sûresinin 204. ayetinde mealen “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” buyurmaktadır.

Bazı Hadis-i Şerifler:
“Kim Kur’an-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir. Lam bir harftir, mim de bir harftir.” (Tirmizî, Fezailü’l-Kur’an, 16)

“Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.” (Buharî, Tevhid, 52; Müslim, Müsafirîn, 243).

Kur'an okuyan kimse, bunamaz. [Tirmizi]

Kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar. [Buhari]

Kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur'an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar. [Darimi]

Her gece on âyet okuyan, gafillerden sayılmaz. [Hakim]

Kur'an okuyun! Kıyamette size şefaat eder. [Müslim]

Kim bir âyet öğrenirse, kıyamette onun için nur olur. [Darimi]

Bir âyet öğrenmek, yüz rekat [nafile] namaz kılmaktan daha iyidir. [İ. Mace]

Kur'andan bir âyet dinleyen sayısız çok sevaba kavuşur. [İ.Ahmed]

Kur'anı öğrenip gece-gündüz okuyana imrenmek gerekir. [Müslim]

Kur'an okuyanla dinleyen, sevapta ortaktır. [Deylemi]

İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur'an okuyandır. [Deylemi]

Kur'an-ı kerim okuyup, ezberleyen, helalini helal, haramını haram bilen, Cennete girer. Ayrıca [müslüman] akrabasından, hepsi de Cehennemlik olan on kişiye şefaat edip, onları Cehennemden kurtarır. [Tirmizi]

İmâm-ı Ahmed bin Hanbel hazretleri buyuruyor ki:
“Ma’nâsını anlayarak da, anlamayarak da Kur’ân-ı Kerîm okuyan Cenâb-ı Hakkın rızâsına kavuşur.”

 


 
Kaynaklar | Copyright ©2005-2017 Islamiyet.gen.tr | İletişim