3 Rebiü'l-Evvel 1439
22.11.2017

Detaylı Arama :


Kur'an-ı Kerim de : [ Arama İpucu ]
ANA SAYFA  |  İNİŞ SIRASI |  KUR'AN SIRASI |  ALFABETİK |  FİHRİST  |  ARAMA  |  PROGRAMLAR  |  YARDIM
 
[11.SÛRE * HÛD SÛRESİ * 123 AYET] - [12.SÛRE * YÛSUF SÛRESİ * 111 AYET]
[DİL : TÜRKÇE] - [234.SAYFA] - [12.CÜZ] - [SAYFADAKİ AYET : 10]
  TÜRKÇE     ARAPÇA  
Âyet No Anlamı Detay
118 Rabbin dileseydi bütün insanlarý bir tek millet yapardý. (Fakat) onlar ihtilafa düþmeye devam edecekler. İncele
119 Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadýr. Zaten Rabbin onlarý bunun için yarattý. Rabbinin, "Andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracaðým" sözü yerini buldu. İncele
120 Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini (tatmin ve) teþkin edeceðimiz her haberi sana anlatýyoruz. Bunda sana gerçeðin bilgisi, mü'minlere de bir öðüt ve bir uyarý gelmiþtir. İncele
121 Îmân etmeyenlere de ki: Elinizden geleni yapýn! Biz de (gerekeni) yapmaktayýz! İncele
122 Bekleyin! Þüphesiz biz de beklemekteyiz! İncele
123 Göklerin ve yerin gaybý (sýrrý) yalnýz Allah'a aittir. Her iþ O'na döndürülür. Öyle ise O'na kulluk et ve O'na dayan! Rabbin yaptýklarýnýzdan gâfil deðildir. İncele
12.SÛRE - YÛSUF SÛRESİ
Bismillâhirrahmânirrahîm
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah(cc)'ın adıyla !

İniş Yeri : 1,2,3. âyetler Medine, diğerleri Mekke | Ayet Sayısı : 111
1 Elif. Lâm. Râ. Bunlar, apaçýk Kitab'ýn âyetleridir. İncele
2 Anlayasýnýz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. İncele
3 (Ey Muhammed!) Biz, sana bu Kur'an'ý vahyetmekle geçmiþ milletlerin haberlerini sana en güzel bir þekilde anlatýyoruz. Gerçek þu ki, sen bundan önce (bu haberleri) elbette bilmeyenlerden idin. İncele
4 Bir zamanlar Yusuf, babasýna (Ya'kub'a) demiþti ki: Babacýðým! Ben (rüyamda) on bir yýldýzla güneþi ve ayý gördüm; onlarý bana secde ederlerken gördüm. İncele

Önceki Sayfa (233) Sonraki Sayfa (235)


Bilgiler Rabbimiz A’raf Sûresinin 204. ayetinde mealen “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” buyurmaktadır.

Bazı Hadis-i Şerifler:
“Kim Kur’an-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir. Lam bir harftir, mim de bir harftir.” (Tirmizî, Fezailü’l-Kur’an, 16)

“Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.” (Buharî, Tevhid, 52; Müslim, Müsafirîn, 243).

Kur'an okuyan kimse, bunamaz. [Tirmizi]

Kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar. [Buhari]

Kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur'an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar. [Darimi]

Her gece on âyet okuyan, gafillerden sayılmaz. [Hakim]

Kur'an okuyun! Kıyamette size şefaat eder. [Müslim]

Kim bir âyet öğrenirse, kıyamette onun için nur olur. [Darimi]

Bir âyet öğrenmek, yüz rekat [nafile] namaz kılmaktan daha iyidir. [İ. Mace]

Kur'andan bir âyet dinleyen sayısız çok sevaba kavuşur. [İ.Ahmed]

Kur'anı öğrenip gece-gündüz okuyana imrenmek gerekir. [Müslim]

Kur'an okuyanla dinleyen, sevapta ortaktır. [Deylemi]

İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur'an okuyandır. [Deylemi]

Kur'an-ı kerim okuyup, ezberleyen, helalini helal, haramını haram bilen, Cennete girer. Ayrıca [müslüman] akrabasından, hepsi de Cehennemlik olan on kişiye şefaat edip, onları Cehennemden kurtarır. [Tirmizi]

İmâm-ı Ahmed bin Hanbel hazretleri buyuruyor ki:
“Ma’nâsını anlayarak da, anlamayarak da Kur’ân-ı Kerîm okuyan Cenâb-ı Hakkın rızâsına kavuşur.”

 


 
Kaynaklar | Copyright ©2005-2017 Islamiyet.gen.tr | İletişim