11 Safer 1440
20.10.2018

Detaylı Arama :


Kur'an-ı Kerim de : [ Arama İpucu ]
ANA SAYFA  |  İNİŞ SIRASI |  KUR'AN SIRASI |  ALFABETİK |  FİHRİST  |  ARAMA  |  PROGRAMLAR  |  YARDIM
 
[68.SÛRE * KALEM SÛRESİ * 52 AYET] - [69.SÛRE * HÂKKA SÛRESİ * 52 AYET]
[DİL : TÜRKÇE] - [565.SAYFA] - [29.CÜZ] - [SAYFADAKİ AYET : 17]
  TÜRKÇE     ARAPÇA  
Âyet No Anlamı Detay
44 (Resûlüm!) Sen bu sözü (Kur'an'ý) yalan sayaný bana býrak (kendini üzme). Biz onlari, bilmedikleri bir yönden yavaþ yavaþ âzâba yaklaþtýrýyoruz. İncele
45 Onlara mühlet veriyorum. Doðrusu benim fendim(hîlem) çok saðlamdýr! İncele
46 Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar aðýr bir borç altýnda mý kalýyorlar? İncele
47 Yâhut gaybýn bilgisi onlarýn nezdinde de, onlar mý (istedikleri gibi) yazýyorlar? İncele
48 Sen Rabbinin hükmünü sabýrla bekle. Balýk sâhibi (Yunus) gibi olma. Hani o, dertli dertli Rabbine niyâz etmiþti. İncele
49 Þâyet Rabbinden ona bir nîmet yetiþmemiþ olsaydý o, mutlakâ, kýnanacak bir halde iþsiz bir diyara atýlacaktý. İncele
50 Fakat ardýndan, Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu sâlihlerden kýldý. İncele
51 O inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ý) iþittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâla da (kin ve hasetlerinden:) "Hiç þüphe yok o bir delidir" derler. İncele
52 Oysa o (Kur'an), âlemler için ancak bir öðüttür. İncele
69.SÛRE - HÂKKA SÛRESİ
Bismillâhirrahmânirrahîm
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah(cc)'ın adıyla !

İniş Yeri : Mekke | Ayet Sayısı : 52
1 Gerçekleþecek olan; İncele
2 (Evet) nedir o gerçekleþecek olan? İncele
3 Gerçekleþecek olanýn (kýyâmetin) ne olduðunu sen nereden bileceksin? İncele
4 Semûd ve Ad kavimleri, kapilarini çalacak felâketi (kiyameti) yalan saymislardi. İncele
5 Semûd'a gelince: Onlar pek zorlu (bir sarsýntý) ile helâk edildiler. İncele
6 Ad kavmi ise, uðultulu, kasýp kavuran bir fýrtýna ile mahvedildiler. İncele
7 Allah onu, ardarda yedi gece, sekiz gün onlarýn üzerine musallat etti. Öyle ki (eðer orada olsaydýn), o kavmi, içi boþ hurma kütükleri gibi oracýkta yere serilmiþ halde görürdün. İncele
8 Þimdi onlardan arda kalan bir þey görüyor musun? İncele

Önceki Sayfa (564) Sonraki Sayfa (566)


Bilgiler Rabbimiz A’raf Sûresinin 204. ayetinde mealen “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” buyurmaktadır.

Bazı Hadis-i Şerifler:
“Kim Kur’an-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir. Lam bir harftir, mim de bir harftir.” (Tirmizî, Fezailü’l-Kur’an, 16)

“Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.” (Buharî, Tevhid, 52; Müslim, Müsafirîn, 243).

Kur'an okuyan kimse, bunamaz. [Tirmizi]

Kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar. [Buhari]

Kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur'an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar. [Darimi]

Her gece on âyet okuyan, gafillerden sayılmaz. [Hakim]

Kur'an okuyun! Kıyamette size şefaat eder. [Müslim]

Kim bir âyet öğrenirse, kıyamette onun için nur olur. [Darimi]

Bir âyet öğrenmek, yüz rekat [nafile] namaz kılmaktan daha iyidir. [İ. Mace]

Kur'andan bir âyet dinleyen sayısız çok sevaba kavuşur. [İ.Ahmed]

Kur'anı öğrenip gece-gündüz okuyana imrenmek gerekir. [Müslim]

Kur'an okuyanla dinleyen, sevapta ortaktır. [Deylemi]

İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur'an okuyandır. [Deylemi]

Kur'an-ı kerim okuyup, ezberleyen, helalini helal, haramını haram bilen, Cennete girer. Ayrıca [müslüman] akrabasından, hepsi de Cehennemlik olan on kişiye şefaat edip, onları Cehennemden kurtarır. [Tirmizi]

İmâm-ı Ahmed bin Hanbel hazretleri buyuruyor ki:
“Ma’nâsını anlayarak da, anlamayarak da Kur’ân-ı Kerîm okuyan Cenâb-ı Hakkın rızâsına kavuşur.”

 


 
Kaynaklar | Copyright ©2005-2017 Islamiyet.gen.tr | İletişim