11 Safer 1440
20.10.2018

Detaylı Arama :


Kur'an-ı Kerim de : [ Arama İpucu ]
ANA SAYFA  |  İNİŞ SIRASI |  KUR'AN SIRASI |  ALFABETİK |  FİHRİST  |  ARAMA  |  PROGRAMLAR  |  YARDIM
 
[67.SÛRE * MÜLK SÛRESİ * 30 AYET] - [68.SÛRE * KALEM SÛRESİ * 52 AYET]
[DİL : TÜRKÇE] - [563.SAYFA] - [29.CÜZ] - [SAYFADAKİ AYET : 19]
  TÜRKÇE     ARAPÇA  
Âyet No Anlamı Detay
27 Ama onu (âzâbý) yakýndan gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kararacak ve (kendilerine): Ýþte sizin isteyip durduðunuz budur! denecektir. İncele
28 De ki: Allah beni ve beraberimdekileri (sizin istediðiniz üzere) yok etse veya (öyle olmayýp da) bizi esirgese, (söyleyin bakalým) inkârcýlarý yakýcý azâptan kurtaracak kimdir? İncele
29 De ki: (Sizi îmâna dâvet ettiðimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na îmân etmiþ ve sýrf O'na güvenip dayanmýþýzdýr. Siz kimin apaçýk bir sapýklýk içinde olduðunu yakýnda öðreneceksiniz! İncele
30 De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalým, size kim bir akar su getirebilir? İncele
68.SÛRE - KALEM SÛRESİ
Bismillâhirrahmânirrahîm
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah(cc)'ın adıyla !

İniş Yeri : Mekke | Ayet Sayısı : 52
1 Nûn. Kaleme ve (kalem tutanlarýn) yazdýklarýna andolsun ki, İncele
2 Sen -Rabbinin nîmeti sâyesinde- mecnun deðilsin. İncele
3 Hiç þüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükâfat vardýr. İncele
4 Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. İncele
5 (Sen de) göreceksin, onlar da görecekler, İncele
6 Hanginizde delilik olduðunu yakýnda. İncele
7 Doðrusu Rabbin, kendi yolundan sapan kiþsiyi en iyi bilendir, hidâyete erenleri de en iyi bilen O'dur. İncele
8 O halde, (hakîkatý) yalan sayanlara boyun eðme! İncele
9 Onlar isterler ki, sen yumuþak davranasýn da onlar da sana yumuþak davransýnlar. İncele
10 Þunlarýn hiçbirine itâat etme :yemin edip duran,aþagýlýk, İncele
11 (Herkesi) kötüleyen,söz götürüp getiren, İncele
12 Hayra engel olan, mütecâviz ve saldirgan günahkâr, İncele
13 Kaba ve kötülükle damgalý, İncele
14 Mal ve oðullar sâhibi olmuþ diye (böyle yolunu þaþýmýþ) İncele
15 Ona âyetlerimiz okunduðu zaman o, "Öncekilerin masallarý!" der. İncele

Önceki Sayfa (562) Sonraki Sayfa (564)


Bilgiler Rabbimiz A’raf Sûresinin 204. ayetinde mealen “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” buyurmaktadır.

Bazı Hadis-i Şerifler:
“Kim Kur’an-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir. Lam bir harftir, mim de bir harftir.” (Tirmizî, Fezailü’l-Kur’an, 16)

“Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.” (Buharî, Tevhid, 52; Müslim, Müsafirîn, 243).

Kur'an okuyan kimse, bunamaz. [Tirmizi]

Kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar. [Buhari]

Kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur'an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar. [Darimi]

Her gece on âyet okuyan, gafillerden sayılmaz. [Hakim]

Kur'an okuyun! Kıyamette size şefaat eder. [Müslim]

Kim bir âyet öğrenirse, kıyamette onun için nur olur. [Darimi]

Bir âyet öğrenmek, yüz rekat [nafile] namaz kılmaktan daha iyidir. [İ. Mace]

Kur'andan bir âyet dinleyen sayısız çok sevaba kavuşur. [İ.Ahmed]

Kur'anı öğrenip gece-gündüz okuyana imrenmek gerekir. [Müslim]

Kur'an okuyanla dinleyen, sevapta ortaktır. [Deylemi]

İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur'an okuyandır. [Deylemi]

Kur'an-ı kerim okuyup, ezberleyen, helalini helal, haramını haram bilen, Cennete girer. Ayrıca [müslüman] akrabasından, hepsi de Cehennemlik olan on kişiye şefaat edip, onları Cehennemden kurtarır. [Tirmizi]

İmâm-ı Ahmed bin Hanbel hazretleri buyuruyor ki:
“Ma’nâsını anlayarak da, anlamayarak da Kur’ân-ı Kerîm okuyan Cenâb-ı Hakkın rızâsına kavuşur.”

 


 
Kaynaklar | Copyright ©2005-2017 Islamiyet.gen.tr | İletişim