11 Safer 1440
20.10.2018

Detaylı Arama :


Kur'an-ı Kerim de : [ Arama İpucu ]
ANA SAYFA  |  İNİŞ SIRASI |  KUR'AN SIRASI |  ALFABETİK |  FİHRİST  |  ARAMA  |  PROGRAMLAR  |  YARDIM
 
[67.SÛRE * MÜLK SÛRESİ * 30 AYET]
[DİL : TÜRKÇE] - [561.SAYFA] - [29.CÜZ] - [SAYFADAKİ AYET : 12]
  TÜRKÇE     ARAPÇA  
Âyet No Anlamı Detay
67.SÛRE - MÜLK SÛRESİ
Bismillâhirrahmânirrahîm
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah(cc)'ın adıyla !

İniş Yeri : Mekke | Ayet Sayısı : 30
1 Mutlak hükümranlýk elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her þeye gücü yeter. İncele
2 O ki, hanginizin daha güzel davranacaðýný sýnamak için ölümü ve hayatý yaratmýþtýr. O, mutlak gâliptir, çok baðýþlayýcýdýr. İncele
3 O ki, birbiri ile âhenktar yedi göðü yaratmýþtýr. Rahmân olan Allah'ýn yaratýþýnda hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? İncele
4 Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradýðý bozukluðu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. İncele
5 Andolsun ki biz, (dünyâya) en yakýn olan göðü kandillerle donattýk. Bunlarý þeytanlara atýþ taneleri yaptýk ve onlara alevli ateþ âzâbýný hazýrladýk. İncele
6 Rablerini inkâr edenler için cehennem âzâbý vardýr. O, ne kötü dönüþtür! İncele
7 Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. İncele
8 Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak! Her ne zaman oraya bir topluluk atýlsa, onun bekçileri onlara: Size, (bu azâp ile) korkutucu bir peygamber gelmemiþ miydi? diye sorarlar. İncele
9 Onlar þöyle cevap verirler: Evet, doðrusu bize, (bu azâp ile) korkutan bir peygamber gelmiþti; fakat biz (onu) yalan saymýþ ve: Allah'ýn bir þey gönderdiði yok; siz olsa olsa büyük bir sapýklýk içindesiniz! demiþtik. İncele
10 Ve: Þâyet kulak vermiþ veya aklýmýzý kullanmýþ olsaydýk, (þimdi) þu alevli cehennemin mahkûmlarý arasýnda olmazdýk! diye ilâve ederler. İncele
11 Böylece günahlarýný îtirâf ederler. Artýk (Allah'ýn rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkûmlarý! İncele
12 Fakat daha görmeden Rablerinden (âzâbýndan) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem baðýþlanma hem de büyük mükafat vardýr. İncele

Önceki Sayfa (560) Sonraki Sayfa (562)


Bilgiler Rabbimiz A’raf Sûresinin 204. ayetinde mealen “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” buyurmaktadır.

Bazı Hadis-i Şerifler:
“Kim Kur’an-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir. Lam bir harftir, mim de bir harftir.” (Tirmizî, Fezailü’l-Kur’an, 16)

“Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.” (Buharî, Tevhid, 52; Müslim, Müsafirîn, 243).

Kur'an okuyan kimse, bunamaz. [Tirmizi]

Kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar. [Buhari]

Kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur'an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar. [Darimi]

Her gece on âyet okuyan, gafillerden sayılmaz. [Hakim]

Kur'an okuyun! Kıyamette size şefaat eder. [Müslim]

Kim bir âyet öğrenirse, kıyamette onun için nur olur. [Darimi]

Bir âyet öğrenmek, yüz rekat [nafile] namaz kılmaktan daha iyidir. [İ. Mace]

Kur'andan bir âyet dinleyen sayısız çok sevaba kavuşur. [İ.Ahmed]

Kur'anı öğrenip gece-gündüz okuyana imrenmek gerekir. [Müslim]

Kur'an okuyanla dinleyen, sevapta ortaktır. [Deylemi]

İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur'an okuyandır. [Deylemi]

Kur'an-ı kerim okuyup, ezberleyen, helalini helal, haramını haram bilen, Cennete girer. Ayrıca [müslüman] akrabasından, hepsi de Cehennemlik olan on kişiye şefaat edip, onları Cehennemden kurtarır. [Tirmizi]

İmâm-ı Ahmed bin Hanbel hazretleri buyuruyor ki:
“Ma’nâsını anlayarak da, anlamayarak da Kur’ân-ı Kerîm okuyan Cenâb-ı Hakkın rızâsına kavuşur.”

 


 
Kaynaklar | Copyright ©2005-2017 Islamiyet.gen.tr | İletişim