11 Safer 1440
20.10.2018

Detaylı Arama :


Kur'an-ı Kerim de : [ Arama İpucu ]
ANA SAYFA  |  İNİŞ SIRASI |  KUR'AN SIRASI |  ALFABETİK |  FİHRİST  |  ARAMA  |  PROGRAMLAR  |  YARDIM
 
[38.SÛRE * SÂD SÛRESİ * 88 AYET] - [39.SÛRE * ZÜMER SÛRESİ * 75 AYET]
[DİL : TÜRKÇE] - [457.SAYFA] - [23.CÜZ] - [SAYFADAKİ AYET : 10]
  TÜRKÇE     ARAPÇA  
Âyet No Anlamı Detay
84 Allah buyurdu ki, "O doðru ben hep doðruyu söylerim." İncele
85 "Mutlaka sen ve sana uyanlarýn hepsiyle cehennemi dolduracaðým!." İncele
86 (Resûlüm!) De ki: Buna karþýlýk ben sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben olduðundan baþka türlü görünenlerden de deðilim. İncele
87 Bu Kur'an, ancak âlemler için bir öðüttür. İncele
88 Onun verdiði haberin doðruluðunu bir zaman sonra çok iyi öðreneceksiniz. İncele
39.SÛRE - ZÜMER SÛRESİ
Bismillâhirrahmânirrahîm
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah(cc)'ın adıyla !

İniş Yeri : 53,55. âyetler Medine, diğerleri Mekke | Ayet Sayısı : 75
1 Bu Kitap izzet ve hikmet sahibi Allah katýndan indirilmiþtir. İncele
2 (Resûlüm!) Þüphesiz ki Kitab'ý sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a has kýlarak (ihlâs ile) kulluk et. İncele
3 Dikkat et, hâlis din yalnýz Allah'ýndýr. O'nu býrakýp kendilerine bir takim dostlar edinenler: Onlara, bizi sadece Allah'a yaklaþtýrsýnlar diye kulluk ediyoruz, derler. Doðrusu Allah, ayrýlýða düþtükleri þeylerde aralarýnda hüküm verecektir. Þüphesiz Allah, yalancý ve inkârcý kimseyi doðru yola iletmez. İncele
4 Eðer Allah bir evlât edinmek isteseydi, elbette yarattýklarýndan dilediðini seçerdi. O yücedir. O, tek ve kahhâr olan Allah'týr. İncele
5 Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattý. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine sarýyor. Güneþi ve ayý emri altýna almýþtýr. Her biri belli bir süreye kadar akýp gider. Dikkat et! O, azîzdir, ve çok baðýþlayandýr. İncele

Önceki Sayfa (456) Sonraki Sayfa (458)


Bilgiler Rabbimiz A’raf Sûresinin 204. ayetinde mealen “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” buyurmaktadır.

Bazı Hadis-i Şerifler:
“Kim Kur’an-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir. Lam bir harftir, mim de bir harftir.” (Tirmizî, Fezailü’l-Kur’an, 16)

“Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.” (Buharî, Tevhid, 52; Müslim, Müsafirîn, 243).

Kur'an okuyan kimse, bunamaz. [Tirmizi]

Kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar. [Buhari]

Kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur'an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar. [Darimi]

Her gece on âyet okuyan, gafillerden sayılmaz. [Hakim]

Kur'an okuyun! Kıyamette size şefaat eder. [Müslim]

Kim bir âyet öğrenirse, kıyamette onun için nur olur. [Darimi]

Bir âyet öğrenmek, yüz rekat [nafile] namaz kılmaktan daha iyidir. [İ. Mace]

Kur'andan bir âyet dinleyen sayısız çok sevaba kavuşur. [İ.Ahmed]

Kur'anı öğrenip gece-gündüz okuyana imrenmek gerekir. [Müslim]

Kur'an okuyanla dinleyen, sevapta ortaktır. [Deylemi]

İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur'an okuyandır. [Deylemi]

Kur'an-ı kerim okuyup, ezberleyen, helalini helal, haramını haram bilen, Cennete girer. Ayrıca [müslüman] akrabasından, hepsi de Cehennemlik olan on kişiye şefaat edip, onları Cehennemden kurtarır. [Tirmizi]

İmâm-ı Ahmed bin Hanbel hazretleri buyuruyor ki:
“Ma’nâsını anlayarak da, anlamayarak da Kur’ân-ı Kerîm okuyan Cenâb-ı Hakkın rızâsına kavuşur.”

 


 
Kaynaklar | Copyright ©2005-2017 Islamiyet.gen.tr | İletişim